Ngày 05/7/2024 UBND xã Côn Minh ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Côn Minh Kế...


Ban tin điện tử CCCHC Chính phủ _so...


Ban tin điện tử CCHC Chính phủ – So...


Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 document –...


Ngày 05/01/2024 UBND xã Côn Minh ban hành thông báo số 01/TB-UBND về Triển khai mô hình “ 30 phút đầu giờ tăng thêm vì dân ” triển khai thực hiện một số giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của...


UBND xã Côn Minh xây dựng kế hoạch Triển khai mô hình “ 30 phút đầu giờ tăng thêm vi dân ” triển khai thực hiện một số giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã Côn Minh  xem...


Về việc Triển khai mô hình “Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công...