Ngày 04/12/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Điểm cầu của...


Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGHU ngày 12/3/2023 của Ban Tuyên giáo huyện Ủy Na Rì về thực hiện Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh  “ Người tốt việc tốt” Trong học tập và làm theo tư tưởng,...